شرایط تقسیط مهریه on iCalShare
 1. Academic Academic (986)
 2. Apple Apple (88)
 3. Art-design Art & Design (196)
 4. Birthday Birthday (18)
 5. Book Book (91)
 6. Business Business (2848)
 7. Comedy Comedy (28)
 8. Games Games (283)
 9. History History (42)
 1. Holiday Holiday (762)
 2. Local-events Local Events (513)
 3. Miscellaneous Miscellaneous (775)
 4. Movies Movie (81)
 5. Music Music (249)
 6. News News (239)
 7. Political Political (30)
 8. Radio Radio (16)
 9. Religion Religion (292)
 1. Scifi-fantasy Sci-Fi & Fantasy (28)
 2. Science Science (236)
 3. Sports Sports (251)
 4. Sports Sports: AFL (99)
 5. Sports Sports: Auto (87)
 6. Sports Sports: Baseball (105)
 7. Sports Sports: Basketball (794)
 8. Sports Sports: Cricket (22)
 9. Sports Sports: Cycling (26)
 1. Sports Sports: Football (591)
 2. Sports Sports: Golf (7)
 3. Sports Sports: Hockey (114)
 4. Sports Sports: Motorcycle (15)
 5. Sports Sports: Olympics (4)
 6. Sports Sports: Rugby (121)
 7. Sports Sports: Soccer (411)
 8. Sports Sports: Tennis (4)
 9. Sports Sports: Volleyball (5)
 1. Sports Sports: Winter Sports (1)
 2. Technology Technology (636)
 3. Television Television (48)

Created by:

42bf78ff32aa18f20445569b831630ff mamibn

Category

Religion Religion

Upcoming events

No upcoming events this month.

Something wrong?

Login to report a problem.

Default Calendar is self-hosted

Shared on March 21, 2020 at 4:24 pm

شرایط تقسیط مهریه

شرایط تقسیط مهریه و درخواست اعسار از پرداخت مهریه در موضوع مرتبط با دریافت مهریه و نحوه قسط بندی آن قانون خاصی برای میزان اقساطی که زوج باید بپردازد مشخص نشده است.

تعیین میزان پیش پرداخت مهریه در اختیار قاضی رسیدگی کننده پرونده است که با توجه به شرایط درآمدی و توانایی مالی زوج و دفاعیات زوجه تعیین می گردد.

بنابراین میزان پیش پرداخت اقساط مهریه برای همه افراد یکسان نبوده و در هر پرونده ای بسته به موارد و شرایط آن تعیین و صادر می گردد.

Comments

0c5bf21a60a52cac9c74009aa2ad9ca0
Just I searching! MOvie4k
7 days ago