تقویم هجری شمسی on iCalShare
 1. Academic Academic (580)
 2. Apple Apple (77)
 3. Art-design Art & Design (60)
 4. Birthday Birthday (51)
 5. Book Book (27)
 6. Business Business (359)
 7. Comedy Comedy (21)
 8. Games Games (262)
 9. History History (27)
 1. Holiday Holiday (416)
 2. Local-events Local Events (426)
 3. Miscellaneous Miscellaneous (273)
 4. Movies Movie (48)
 5. Music Music (200)
 6. News News (48)
 7. Political Political (32)
 8. Radio Radio (20)
 9. Religion Religion (240)
 1. Scifi-fantasy Sci-Fi & Fantasy (30)
 2. Science Science (78)
 3. Sports Sports (213)
 4. Sports Sports: AFL (106)
 5. Sports Sports: Auto (83)
 6. Sports Sports: Baseball (107)
 7. Sports Sports: Basketball (799)
 8. Sports Sports: Cricket (21)
 9. Sports Sports: Cycling (29)
 1. Sports Sports: Football (586)
 2. Sports Sports: Golf (3)
 3. Sports Sports: Hockey (116)
 4. Sports Sports: Motorcycle (18)
 5. Sports Sports: Olympics (3)
 6. Sports Sports: Rugby (117)
 7. Sports Sports: Soccer (403)
 8. Sports Sports: Tennis (11)
 9. Sports Sports: Volleyball (13)
 1. Sports Sports: Winter Sports (5)
 2. Technology Technology (75)
 3. Television Television (22)

Created by:

C3947d333f963c7a43674ef4a2c76819 Masoud Gheysari

Category

Miscellaneous Miscellaneous

Upcoming events

No upcoming events this month.

Something wrong?

Login to report a problem.

Google Calendar hosted by Google Calendar

Shared on September 22, 2010 at 10:37 pm

تقویم هجری شمسی

تقویم هجری شمسی جهت مشاهده‌ی تاریخ شمسی در برنامه تقویم گوگل، یاهو، لایو و سایر برنامه‌های سازگار.
این تقویم به صورت خودکار و به مرور زمان بروزرسانی گردیده و هم‌اکنون دارای تاریخ‌های معادل شمسی تا سال ۲۰۲۰ می‌باشد.
تهیه شده توسط مسعود قیصری منوچهری.

Comments

No comments yet. Login to say something.